Følg Politihøgskolen

Stortinget vedtok redusert studentopptak fra 2018

Pressemelding   •   jun 15, 2018 16:08 CEST

ENDELIG BESLUTNING I REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Bachelorutdanningen på Politihøgskolen avdeling Kongsvinger legges ned.

Opptaket til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen reduseres fra 720 til 550 studenter, med virkning fra høsten 2018. Dette er klart etter at Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett fredag 15. juni.

Regjeringens forslag om reduserte studenttall ble fremlagt 15. mai.

31. mai ble det kjent at det var inngått et budsjettforlik med Kristelig Folkeparti, og nå har altså Stortinget behandlet og vedtatt budsjettet, inkludert studenttallet ved høgskolen. Dette innebærer at bachelorutdanningen ved Kongsvinger legges ned, i tillegg tas det ned noen plasser ved de øvrige studiestedene, i Oslo, Bodø og Stavern. Nedleggelsen av bachelorutdanningen på Kongsvinger vil også etter hvert få konsekvenser for Oslo, som det beskrives i budsjettdokumentet:

«Studentene som begynner i Kongsvinger, går med dagens løsning siste studieår i Oslo, og tiltaket innebærer derfor en reduksjon i antall studieplasser i Oslo fra 2020».

- Vi har vært forberedt på dette over en lengre periode. Nå iverksetter vi umiddelbart de planene og tiltakene vi har utarbeidet. Det er viktig å understreke at Kongsvinger som øvings- og studiested ikke blir nedlagt. Det er opparbeidet gode øvingsfasiliteter for operative oppgaver der, disse skal brukes videre. Dessuten vurderer vi å legge også annen type etter- og videreutdanning til Kongsvinger, sier rektor Nina Skarpenes.

Søkere og ansatte

Årets søkere vil få oppdatert informasjon fra høgskolen.

- Vi vil sikre at søkere som er direkte berørt av nedleggelsen av studietilbudet på Kongsvinger får god informasjon og veiledning vedrørende konsekvensene dette vil få for dem. Disse søkerne vil motta egen e-post med informasjon, og øvrige søkere vil kunne finne informasjon på våre nettsider, sier rektor.

Det andre fokusområdet for høgskolen nå er de ansatte.

- Så vil vi selvsagt ivareta de ansatte, i første rekke de 15 årsverkene som blir berørt når bachelorutdanningen nå legges ned på Kongsvinger. Et omstillingsarbeid er satt i gang, med mål om at så mye som mulig skal være avklart for den enkelte innen utgangen av juni, sier Nina Skarpenes.

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy