Følg Politihøgskolen

Etterforskning øker mest

Pressemelding   •   jun 06, 2018 11:31 CEST

Politihøgskolen venter stadig flere inn porten for å ta videreutdanning de nærmeste årene. Foto: Sveinung Uddu Ystad

Stadig flere gjennomfører videreutdanning ved Politihøgskolen (PHS), og antallet som tar videreutdanning i etterforskning øker mest.

I samarbeid med Etterforskningsløftet og Politifagavdelingen i Politidirektoratet, har PHS økt kapasiteten på studiet «Videreutdanning i etterforskning», fra 48 studieplasser i 2016/ 2017 til 240 studieplasser både i studieåret 2017/2018 og 2018/2019. Studiene gjennomføres i godt samarbeid med, og med betydelig bistand, fra politidistriktene. I 2019 vil det også utdannes 24 instruktører innenfor etterforskning.

  I 2012 var det knappe 450 personer som tok videreutdanning innen etterforskning ved PHS. I studieåret 2017 har antall studenter økt til nær 2000. Bachelorstudentene har også mulighet til å søke de to nettbaserte utdanningene «Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler», og « Introduksjon til etterretningsfaget».

Den store økningen av antall studenter har flere og sammensatte årsaker. Økningen skyldes blant annet en bevisst satsing på å styrke utdanningstilbudet innen etterforskning, som nå består av totalt 40 ulike studier. Det er også gjennom «Etterforskningsløftet« et betydelig fokus på økt kvalitet og kompetanse innen etterforskningen i hele politi – og lensmannsetaten.

PÅ OFFENSIVEN: Avdelingsleder Siw Thokle. 

Utdanning for kvalitet i reformtid

For å sikre relevante utdanninger med høy kvalitet, pågår det et betydelig revideringsarbeid av hele etterforskningsporteføljen som ferdigstilles i 2018. Politidistrikt og særorgan etterspør økt volum på flere av PHS sine etter – og videreutdanninger. Det fremgår i opptaksrapporter at det er oversøking på enkelte utdanninger, mens andre må avlyses grunnet få søkere. Dialogmøter med politidistrikter og særorgan samt opptaksrapporter, gir grunnlag for det prioriterte studietilbudet. Nedenfor vises områder som har vært i fokus de siste år:

• Fra 2012 har 150 personer gjennomført studiet «Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere»

• PHS har utviklet studiet «Påtalejuristers ledelse av tilrettelagte avhør». Denne utdanningen ble første gang gjennomført i 2017/2018, med 30 studenter

• Studiet «Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet», med studenter fra mange kontrolletater, er gjennomført for første gang. De nærmeste årene vil om lag 300 studenter få denne utdanningen.

• Det første kullet, på 29 studenter, som ble tatt opp til studiet erfaringsbasert master i etterforskning avslutter før sommeren 2019.

• Det er utviklet et studium i «Begrenset politimyndighet og etterforskning for ansatte uten polisiær utdanning”. Dette blir utlyst inneværende år

• Det vil bli utviklet et styrket studietilbud på A-krim området

• Studiet «Forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet» vil lyses ut vår 2018 med oppstart høst 2018.

• Spesialstudiene innen kriminalteknisk etterforskning og datakriminalitet (Nordic Computer Forensic Investigation) ble revidert høsten 2017 og har fått en ny oppbygging. Tre av modulene innenfor NCFI er valgbare moduler i NTNU Gjøvik sin masterutdanning i Informasjonssikkerhet

• PHS har også fått det formelle ansvaret for obligatorisk årlig opplæring for alle som jobber med etterforskning i etaten. Her vil PHS ha et tett samarbeid med POD og Riksadvokaten om opplæringens innhold.

Behovene vil øke ytterligere

I tiden 2010 – 2020 vil PHS ha utdannet ca 7000 polititjenestepersoner i bachelorutdanningen. Dette er et historisk høyt tall, som vil gjøre at behovet for videreutdanninger generelt vil øke mye i årene fremover. Videre vil kompetansekrav i ulike stillingskategorier påvirke prioritering av utdanningstilbudet. Videreutdanning ved Politihøgskolen øker mye – og etterforskning øker altså mest. Behovene for videreutdanninger vil øke ytterligere i årene fremover.

Siw Thokle

Avdelingsleder

Etter- og videreutdanninger

Politihøgskolen

Kommentarer (1)

    Those people how have permanent for ever without expire can work in Norway.?

    - Abo - 06-06-2018 13:54 CEST

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy