Følg Politihøgskolen

Legger om til nye lederutdanninger

Nyhet   •   mar 10, 2017 09:36 CET

NYE KRAV – NYE UTDANNINGER: Seksjonsleder Janne H. I. Helgesen og Politihøgskolen legger nå om, og kommer med nye lederutdanninger. Foto: Naledi Forbord

Politihøgskolen fornyer og endrer nå lederutdanninger. Målsettingen er at utdanningene i enda større grad skal imøtekomme de kravene og behovene som politiet vil møte i fremtiden.

De velkjente studiene "Ledelse og organisasjonsutvikling I og II", og "Lederkandidatutdanningen", erstattes nå med nye utdanninger. Samlet sett er antall studiepoeng det samme som tidligere.

Politiledelse, med fire moduler, som samlet utgjør 60 studiepoeng
Disse utdanningene bygger på og forutsetter hverandre, og samlet skal de gi studentene styrket ledelseskompetanse.

Modul 1: Innføring i politiledelse

Modul 2: Organisasjons- og ledelsesutvikling i politiet

Modul 3A: Strategisk ledelse og reformer i politiet

Modul 3B: Ledelse og utvikling av politiet som lærende organisasjon

Målet for studiet i Politiledelse er at studentene etter gjennomført utdanning skal kunne:

  • Vise innsikt i politiet som organisasjon og institusjon
  • Utvise etisk skjønn i politiledelse
  • Vise kritisk refleksjon og handlekraft
  • Fremstå med økt innsikt og trygghet som leder
  • Bidra til utvikling og nytenking i organisering, styring og ledelse i egen organisasjon og politiet generelt

Praktisk prosessledelse i politiet, med et omfang på 15 studiepoeng
Her er målet å gi studentene forståelse for hvordan man kan designe og lede medskapende og involverende utviklingsprosesser som forløser kreativitet og engasjement hos deltakerne.

Styret ved høgskolen godkjente de nye studiene 22. februar, og arbeidet er nå i gang med å ferdiggjøre studiene for oppstart. De to første utdanningene starter opp allerede fra høsten 2017. Nærmere informasjon om studieplaner, krav til søkere og søknadsfrister vil bli formidlet etter hvert som brikkene faller på plass.

Nye tider – nye behov
I saksfremlegget til styret ved høgskolen ble blant annet følgende understreket:

Politiet står overfor store utfordringer i årene som kommer. Dette har sammenheng med samfunns- og kriminalitetsutviklingen, og med uttalte krav til utførelsen av polititjenester.

Videreutdanningen i politiledelse skal bidra til at ledere i politi- og lensmannsetaten blir bedre i stand til å lede, styre og organisere polititjenestene, og dermed sikre kvalitet og utvikling av etaten innenfor rammen av samfunnsoppdraget og politiske mål.

Fra august 2011 til august 2016 har PHS utdannet:

  • 149 lederkandidater
  • 233 studenter i LOU I
  • 118 studenter i LOU II

Disse utdanningene har vært svært godt mottatt av studentene, og de har hatt et godt renommé. Gjennom årene har det kun vært foretatt mindre justeringer i studieplanene.

Men nå er det altså nye tider – og nye lederutdanninger.

Politihøgskolen har også kommet langt i arbeidet med en Nordisk Master i Politiledelse, og avventer nå akkreditering hos NOKUT.

Håper på mange søkere

Seksjonsleder Janne H. I. Helgesen ved Politihøgskolens Etter- og videreutdanninger, som i samarbeid med Anne H. Øverbye har ledet arbeidet med de nye utdanningene, ser frem til mange og nye søkere:

- Vi arbeider nå med å legge frem en helhetlig plan for når utdanningene skal tilbys. Modulen Organisasjons- og lederutvikling i politiet planlegges med oppstart høsten 2017, sammen med Praktisk prosessledelse. De andre vil tilbys i løpet av 2018, og vi skal sørge for å informere godt og aktivt underveis. Studieplanene legges ut på phs.no, lederutdanninger. Politihøgskolen ser frem til å bidra inn med kompetansebygging på ledelsesfeltet i årene fremover, og håper på mange søkere til de nye utdanningene, sier Janne H. I Helgesen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar