Følg Politihøgskolen

Har forsket på ulovlig dyrehandel

Nyhet   •   okt 23, 2017 10:06 CEST

PH.D: Siv Rebekka Runhovde disputerte fredag. Foto: Justin Gosling.

Master i kriminologi, Siv Rebekka Runhovde, disputerte fredag 20. oktober for sin ph.d grad med et prosjekt som har sett på polisiær virksomhet rettet mot ulovlig handel med utrydningstruede arter av dyr og planter i Norge og Uganda.

Ulovlig handel med utrydningstruede arter av dyr og planter er et globalt problem som får økende oppmerksomhet på politisk hold og blant kontrollmyndigheter.

Runhovde har identifisert og diskutert faktorer som påvirker kontrollmyndighetens innsats. Dette har igjen gitt mulige forklaringer på hvorfor innsatsen til dags dato har hatt begrenset suksess.

Systemsvakheter
I sammendraget skriver hun at effektiv kontroll avhenger av politisk vilje, tydelige og forpliktende instruksjoner fra ledelsen, hensiktsmessige lover og bevissthet blant kontrollmyndighetene om handelens karakteristikker, drivere og skadepotensiale.

Studien finner at kontrollvirksomhet på lokalt nivå utfordres av en rekke organisatoriske og situasjonelle faktorer som er med på å undergrave innsatsen. I både Norge og Uganda er det tegn på en uoverensstemmelse mellom gode intensjoner på policynivå og den praksis som utøves på bakken.

Utfordringene skyldes ikke bare svikt i implementering av tiltak som skal sikre prioritering av avdekking og etterforskning, men også manglende dokumentasjon på at de tiltak som iverksettes er nyttige og velegnet for det man søker å oppnå.

Et sammensatt kriminalitetsproblem
- For eksempel, mens beslag i forbindelse med grensepassering oppfordres og feires, vil ikke beslag alene ha betydelig positiv effekt på lang sikt om ikke det også fører til en adekvat straffereaksjon. Mer fokus burde derfor rettes mot påtale og straffeforfølgning av slike lovbrudd, og ikke minst mot forebygging, skrives det i sammendraget.

- Videre, offisielle kilder stadfester at ulovlig handel med truede arter er koblet til hvitvasking, korrupsjon og grov voldskriminalitet, drevet av organiserte kriminelle nettverk og opprørsgrupper.

Studien finner at i realiteten er det en rekke ulike aktører involvert, og at fremgangsmåtene som benyttes i forbindelse med ulovlig jakt og smugling er høyst varierte. Policy og praksis basert på myter og stereotypier om kriminaliteten og som stemmer dårlig overens med de faktiske utfordringer som tjenestepersonene møter i sin hverdag, risikerer å være lite effektive og kan i verste fall virke imot sin hensikt.

- For å forstå kompleksiteten ved slik kriminalitet og dermed bekjempe den mer effektivt etterlyses det økt kunnskap om lokale aktører, motivasjon, metoder og kontekst, skriver hun.

Gode diskusjoner
Om selve disputasen sier Runhovde at den var utfordrende, men også veldig spennende, med gode diskusjoner rundt politiets ansvar i bekjempelsen av handel med utrydningstruede arter og hvordan dette viktige arbeidet kan forbedres.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy