Følg Politihøgskolen

Statsbudsjett; muligheter og bekymringer

Blogginnlegg   •   okt 09, 2018 14:38 CEST

NYE KULL KOMMER: Flere store kull vil gå ut av Politihøgskolen i årene fremover. Men, hvor mange skal tas opp - og hvordan er jobbutsiktene? Foto: Naledi Forbord

Regjeringens forslag til statsbudsjett er lagt frem. Endelig vedtak i Stortinget ligger et par måneder frem i tid, og endringer kan komme. Politihøgskolen ser muligheter også i 2019, men har noen bekymringer.

Høgskolen har fått en bevilgning på nær 630 millioner kroner. Dette er to millioner mer enn inneværende år. Vårt budsjett for neste år påvirkes også av mulige oppdrag med ekstra tildelinger fra Politidirektoratet. Stramme rammer blir det nok – det er økte krav og ambisjoner i vårt arbeid. Men vi skal få til mye god politiutdanning, forskning og formidling også neste år.

Studenttallet

I statsbudsjettet tallfestes ikke antall studenter som skal tas opp til bachelorutdanningen i 2019. Dette var også tilfelle for budsjettåret 2018. I revidert budsjett i mai ble det da vedtatt å redusere opptaket for inneværende år fra 720 til 550 studenter. Politihøgskolen har selvsagt fulgt opp dette – inkludert avviklingen av første studieår på Kongsvinger. Men det er problematisk å få slike store endringer med så knapp frist rett før sommerferien og et nytt skoleår starter. Det går på hensynet til søkere og ansatte, – ja, hele planleggingen av neste og de kommende studieår.

Høgskolen legger nå til grunn at opptaket på 550 videreføres for 2019 – vi har advart mot å redusere opptaket for mye, ut fra samfunns- og kriminalitetsutvikling, og fremtidige behov. Men vi har en liten bekymring rundt dette – om det kan komme reduksjoner med knapp frist – igjen.

Jobbutsikter

Videre er vi bekymret for signalene om jobbutsikter for nyutdannet politi, spesielt knyttet opp mot mindre tildeling av øremerkede midler til dette – og en erkjent stram økonomi i politidistriktene.

Nå skal en større del av ansettelsene foretas innenfor rammene til distriktene, og tilskuddet til opprettelse av nye stillinger fra 2019 er redusert fra tidligere år, ned til 50 millioner. I selve budsjettet står det: «Dette inneber at ikkje alle nyutdanna politistudentar kan forvente å få jobb i politiet i 2019»(s 118, pkt. 3.3.). Dette er nye signaler – som også er omtalt i intervju i Politiforum.

Frem til nå har det vært dekning for å si at politiutdanning gir jobb. Det ser vi av statistikkene som Politidirektoratet utarbeider fire ganger i året. Jevnt over har trenden vært at 9 av 10 har vært i jobb i etaten ett år etter endt utdanning, og andelen i fast jobb har økt jevnt og trutt, men i saktere takt. Så kan det innvendes at dette gjerne skulle gått raskere. Politihøgskolen har hele veien sagt at vi ønsker flest mulig raskest mulig i jobb, det gir liten mening at toppkvalifisert og nyutdannet politi må vente lenge for å komme i gang. Ventetiden – og usikkerheten, bør i hvert fall ikke øke. Vi skal merke oss at også politidirektøren mener dette er bekymringsfullt.

Viktige avklaringer

Politihøgskolen mener det nå fremover blir viktig med avklaringer rundt de to nevnte bekymringene. Vi har svært mange dyktige og motiverte ansatte – og vi skal rekruttere de aller beste til å bli fremtidens politi. Med usikkerhet både rundt studenttall, fremtidig aktivitet og jobbutsikter risikerer vi å miste både mange gode søkere og dyktige ansatte.

Og det vil være et stort tap, for etaten og samfunnet.


Nina Skarpenes

Rektor, Politihøgskolen

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy